Quai Xách Thùng 18L Cung Tròn

-    Chất liệu : thép mạ kẽm

-    Độ dày : 3.8mm ± 0.1mm

-    Ống nhựa : đen , trắng, đỏ

-    Thông số theo bảng tiêu chuẩn KT đính kèm

-    Độ dày lớp mạ : 50 – 55 g/m2

Mô tả

Quai Xách Thùng 18L Cung Tròn

-    Chất liệu : thép mạ kẽm

-    Độ dày : 3.8mm ± 0.1mm

-    Ống nhựa : đen , trắng, đỏ

-    Thông số theo bảng tiêu chuẩn KT đính kèm

-    Độ dày lớp mạ : 50 – 55 g/m2